"Dreams link us to those who have already left this life."

 Doug Dillon (via teenager90s)

(via orangeisthenewbek)